Sponzori a priatelia školy

Farský úrad:

Za duchovnú formáciu žiakov i zamestnancov školy je zodpovedný správca farnosti. Duchovný otec má teda na cirkevnej škole významné postavenie.

Obecný úrad:

Aj keď Obecný úrad nemá priame kompetencie pri chode školy, spolupráca s ním je dôležitá. Spolupracujeme s ním pri organizovaní rôznych športových aj kultúrnych aktivít.

Pedagogicko-psychologická poradňa (PPP):

Pracovníci PPP nám pomáhajú nám pri diagnostike žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako aj pri profesijnej orientácií deviatakov.

Špeciálno-pedagogická poradňa:

pri špeciálnych poruchách našich detí

Policajný zbor SR:

Pracovníci PZ SR pomáhajú pri riešení vážnejších problémov so žiakmi školy (šikanovanie), formujú žiakov počas besied. Významný je aj projekt „Správaj sa normálne“, kde sa venujú vzdelávaniu mladších žiakov v oblastiach: dopravná výchova, pravidlá správania sa k iným ľuďom ako aj k sebe.

Saleziáni Don Bosca (SDB):

Saleziáni formujú žiakov po duchovnej stránke. V škole  zabezpečujú sviatosť zmierenia pre žiakov, duchovné obnovy, triedne odpusty…

Pracovníci CHKO Horná Orava:

Ekológia má dôležité postavenie aj v našej škole. „Ochranári“ pre nás pravidelne organizujú besedy, kde objavujeme čaro i zraniteľnosť prírody.

Misionári:

Každý rok prichádzajú do školy misionári z rôznych kútov sveta. Pútavo nám približujú svoju prácu, kultúru i zvyky národov, ktorým svojou činnosťou pomáhajú. Zároveň nás  upozorňujú  na to čo je v živote dôležité.