Štatút knižnice

Riaditeľ CZŠ sv. apoštola Pavla, v Sihelnom, ev. č. 7/2002 dátum 2.9 2002  v zmysle zákona NR SR č, 350/1994 o sústave základných a stredných škôl a zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 67/1997 Z. z. o Matici slovenskej vydáva štatút školskej knižnice.

ŠTATÚT

Školskej knižnice CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom

Článok 1

Základné ustanovenia

1.  Školská knižnica je organizačnou súčasťou CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom, ktorej zriaďovateľom je Školský úrad v Spišskej Kapitule, Spišské Podhradie.

2.   Sídlo knižnice: CZŠ sv. apoštola Pavla, Sihelné 214, 029 46

Článok 2

Poslanie

Knižnica je v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona slovenskej národnej rady   č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 67/1997 Z. z. o Matici slovenskej školskou knižnicou. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám. Napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelanie a duchovný rozvoj. So súhlasom zriaďovateľa školy je prístupná verejnosti a plní aj mimoškolské knižnično-informačné služby.

Článok 3

Funkcie a úlohy

Knižnica je informačným a komunikačným centrom, mediatékou, strediskom čitateľov a čítania, kultúrnym centrom, centrom výchovy a miestom vyučovania a vzdelávania.

Knižnica osobitne slúži na:

 1. informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu,
 2. zabezpečenie knižnično-informačných, vzdelávacích a kultúrnych potrieb školskej, odbornej miestnej komunity.

Ako školská knižnica najmä

 1. utvára knižničný fond, ktorý využíva najmä na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,
 2. poskytuje základné knižnično – informačné služby a spravidla aj špeciálne knižnično – informačné služby vrátane prístupu k externým informačným zdrojom najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy a verejnosti,
 3. pomáha pri individuálne príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov,
 4. pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní.
 5. poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov,
 6. organizuje a uskutočňuje kultúrno – vzdelávacie aktivity.

Článok 4

Organizačné začlenenie

Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľ školy. Jej organizačné začlenenie sa riadi Organizačným poriadkom školy.

Článok 5

Knižničný fond

Knižničný fond tvorí súbor vybraných, usporiadaných, spracovaných, uchovávaných a sprístupňovaných dokumentov v súlade s funkciami knižnice a zameraním školy. Je to fond dokumentov (knihy, periodiká, a pod).

Článok 6

Knižnično-informačné služby

Knižnica poskytuje služby záujemcom bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, rasy, národnosti, spoločenského postavenia, osobitne žiakom a učiteľom školy, rodičom a používateľom z radov odbornej komunity.

Podmienky poskytovania služieb stanovuje výpožičný poriadok, ktorý na návrh školského knihovníka schvaľuje riaditeľ školy po predchádzajúcom prerokovaní a odporučení Radou školy. Výpožičný poriadok musí byť zverejnený takým spôsobom, aby sa s ním mohol o oznámiť každý záujemca (žiak, učiteľ, občan) o služby knižnice.

Základné služby sú v zmysle zákona č.183/2000 Z. z. o knižniciach… bezplatné, za ostatné služby si knižnica môže stanoviť poplatky. Cenník poplatkov za služby a sankčných poplatkov za porušenie výpožičného poriadku musí byť prílohou výpožičného poriadku. Cenník je možné každý rok aktualizovať so súhlasom riaditeľa školy.

Základné služby knižnice sú absenčné výpožičky, prezenčné výpožičky, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, konzultačné služby, informačná výchova, príprava dokumentov pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu.

Špeciálne služby knižnice sú organizovanie besied, prednášok, kultúrnych podujatí, kopírovacie služby, internetové služby (podľa konkrétnych podmienok).

Článok 7

Financovanie

Objem finančných prostriedkov na činnosť knižnice je účelovo vyčlenený v každoročnom rozpočte školy z dôvodu koncepčného a systematického zabezpečovania základných činností školskej knižnice, predovšetkým doplňovania knižničných fondov, prístupu k externým databázam a pod.

Článok 8

Priestory, zariadenie, technické a technologické vybavenie

Priestory, vnútorné a technologické vybavenie knižnice majú vytvárať vhodné podmienky pre výkon odbornej činnosti, poskytovanie knižnično-informačných služieb, samostatné štúdium žiakov a pre organizovanie podujatí a záujmovej  činnosti.

Činnosť knižnice môže byť financovaná taktiež z mimorozpočtových zdrojov (sponzorské dary, projekty a pod.)

Článok 9

Zamestnanci

Za činnosť knižnice bude zodpovedať vedúca knižnice.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

Knižnica sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Sihelné 02.09.2002

PaedDr. ThLic. Margita  Borová

riaditeľka školy

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Smernica č. 8/2006-R

z 20. apríla 2006

o činnosti školských knižníc

Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.:02/593 74 489                      č. CD-2006-3411/7700-1:099

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“) v súlade s ustanovením §14 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl.1

Základné ustanovenie

1)     Tato smernica upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, zlučovaní, činnosti a prevádzke školských knižníc (ďalej len ,,knižnica“).

2)     Súčasťou základnej školy alebo strednej školy[1])(ďalej len  ,,škola“)môže byť knižnica, ktorá je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom najmä pre žiakov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy (ďalej len ,,zamestnanci“).

Čl.2

Zriadenie a zrušenie knižnice

1)     Knižnicu môže zriadiť alebo zrušiť škola. Školu riadi riaditeľ školy a zodpovedá z a jej činnosť.

2)     Škola so súhlasom zriaďovateľa školy, ktorým môže byť obec, samosprávny kraj, krajský školsky úrad, štátom uznaná cirkev, alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická  osoba (ďalej len ,,zriaďovateľ“)môže zabezpečovať činnosti knižnice v súlade s osobitným predpisom,[2])

3)     Pri zriadení knižnice škola vydá štatút knižnice, ktorý obsahuje najmä

a)      názov, adresu a identifikačné číslo školy,

b)      názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa

c)      názov a adresu knižnice

d)      označenie štatutárneho organu,

e)      dátum zriadenia knižnice,

f)        vymedzenie poslania knižnice,

g)      vymedzenie kompetencií odborného zamestnanca knižnice (ďalej len ,,školský knihovník“).

4)      Škola do 60 dní od zriadenia alebo zrušenia knižnice písomne oznámi túto skutočnosť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.[3])  V prípade zrušenia knižnice školy ponúkne vyradené knižničné dokumenty alebo knižničný fond iným knižniciam.[4])

Čl.3

Úlohy knižnice

(1) Knižnica poskytovaním knižnično – informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje najmä

a)      slobodný prístup k informáciách šírených  na všetkých druhoch nosičov,

b)     uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,

c)      celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

(2) Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh

a)      utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,

b)     poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom a zamestnancom,

c)      vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov, pomocnú  odbornú evidenciu periodík,[5])

d)     vedie evidenciu používateľov knižnice v súlade s osobitným predpisom[6]) a evidenciu výpožičiek,

e)      realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov,

f)       spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

g)      koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu, ktorá predstavuje proces nadobúdania vedomostí, schopností a návykov zameraných na využívanie informácií v celoživotnom vzdelávaní,

h)      pripravuje učebné pomôcky a programy pre informačnú výchovu v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,

i)        spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

j)       zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít,

k)     vypracúva koncepčný zámer rozvoja knižnice.

Čl. 4

Riadenie a personálne zabezpečenie knižnice

(1)           Knižnicu riadi riaditeľ školy, ktorý

a)      zodpovedá za plnenie úloh knižnice podľa čl. 3,

b)     poveruje vedením knižnice školského knihovníka,

c)      na návrh školského knihovníka schvaľuje a vydáva knižničný a výpožičný poriadok,

d)     vytvára vhodné priestorové, finančné, personálne, materiálne, technické a technologické podmienky knižnice,

e)      podporuje spoluprácu knižnice s inými knižnicami a jej integráciu do knižničného systému Slovenskej republiky,

f)       nariaďuje revíziu fondu a pri zmene školského knihovníka zabezpečuje protokolárne odovzdanie knižničného  fondu a kontrolnú inventúru hmotného majetku knižnice,

g)      vykonáva kontrolu činnosti knižnice.

(2)           Odbornú činnosť knižnice zabezpečuje školský knihovník, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky v súlade s osobitným predpisom.[7])

(3)           Školský knihovník v rámci zabezpečovania odborných činností vykonáva najmä

a)      budovanie, uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie, knižničného fondu,

b)     vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu,

c)      tvorbu a využívanie informačných zdrojov,

d)     sprostredkovanie a poskytovanie informácií,

e)      poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb žiakov, zamestnancov alebo  obyvateľov miestnej komunity,

f)       poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb,

g)      plánovanie a realizáciu informačnej výchovy

h)      vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.

(4)           Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice podľa osobitného predpisu[8])a v súlade s požiadavkami ministerstva.

Čl. 5

Financovanie knižnice

(1)   Financovanie knižnice sa realizuje v súlade s osobitným predpisom.[9])

(2)   Objem finančných prostriedkov pre činnosť knižnice sa odporúča vyčleniť v rozpočte školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa čl. 3.

(3)       Pri zabezpečovaní úloh knižnice sa odporúča prerozdeliť finančné prostriedky na

a)      doplňovanie fondu knižnice, prístup k vonkajším databázam a na internet,

b)     mzdové náklady školských knihovníkov,

c)      priestorové, technické a technologické zabezpečenie knižnice.

Čl. 6

Knižničný fond

(1)      Knižničný fond tvorí

a)      dokumentový fond, ktorých predstavuje súbor primárnych dokumentov, medzi ktoré patria knihy, periodiká, audiovizuálne a elektronické dokumenty,

b)     dokumentografický fond, ktorý  predstavuje súbor sekundárnych dokumentov budovaných vo forme lístkových katalógov alebo online katalógov a kartoték,

c)      faktografický fond, ktorý predstavuje súbor faktov a údajov o predmetoch a javoch   reálneho sveta spracovaných vo forme prehľadov, tabuliek, diagramov a iné.

Čl. 7

Dokumentový fond

(1)   Dokumentový fond podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) sa člení na

a)      umelecké dokumenty, ktoré tvorí najmä beletria, poézia, dráma a hudba,

b)     náučné dokumenty zo všetkých odborov ľudského poznania, ktoré sa členia na

 1. všeobecné,
 2. popularizačné,
 3. odborné.

(2)   Z jazykového hľadiska dokumentový fond obsahuje primárne dokumenty

a)      v štátnom jazyku,

b)     vo výchovnom a vyučovacom jazyku školy,

c)      v jazyku príslušnej národnostnej menšiny,

d)     v inom cudzom jazyku.

(3)   Dokumentový fond školský knihovník eviduje, spracúva a vyraďuje v súlade s osobitným predpisom.[10])

Čl. 8

Dokumentografický fond

(1)   Dokumentografický fond podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) sa člení na

a)      lístkové katalógy, ktoré sa môžu budovať a členiť podľa spôsobu spracovania na

 1. menný, ktorý predstavuje autorský a názvový katalóg,
 2. vecný, ktorý predstavuje predmetový a systematický katalóg,

a)      online katalógy, ktorých záznamy o primárnych dokumentoch sú uložené v elektronickej forme,

b)     kartotéky, ktoré sa môžu budovať a členiť podľa tematiky na

 1. zemepisné,
 2. osobností,
 3. povolaní a iné.

Čl. 9

Faktografický fond

(1)   Faktografický fond podľa čl. 6 ods.1 písm. c) sa člení na

a)      faktografické kartotéky, ktoré obsahujú faktografické záznamy údajov prevzatých z primárnych dokumentov alebo údaje získane zberom,

b)     faktografické databázy, ktoré obsahujú súbory faktografických údajov  uložených v elektronickej forme,

c)      faktografické publikácie, ktoré sa podľa obsahu členia na

 1. univerzálne, medzi ktoré patria všeobecné publikácie, cestovné poriadky, katalógy výrobkov a iné,
 2. odborné publikácie, medzi ktoré patria encyklopédie, atlasy a iné.

Čl. 10

Knižnično-informačné služby knižnice

(1)   Knižnično-informačné služby knižnice sa členia na

a)      základné

b)      špeciálne.

(2)   Základné knižnično-informačné služby predstavujú absenčené výpožičky,   prezenčné výpožičky, poskytovanie ústnych bibliografických a faktorgrafických informácií, konzultačné služby, informačná výchova, príprava pomôcok pre potreby výchovno-vzdelávacej činnosti. Základné knižnično-informačné služby sa poskytujú bezplatne.[11])

(3)   Špeciálne služby knižnice predstavujú rešerše, medziknižničné výpožičné služby, prístup k vonkajším informačným zdrojom, prístup do internetu, kopírovacie služby a iné. Za špeciálne knižnično-informačné služby knižnice môže riaditeľ stanoviť primerané poplatky.[12]) cenník služieb a poplatkov je uvedený v prílohe knižničného a výpožičného poriadku, ktorý je umiestnený v knižnici na dostupnom a viditeľnom mieste.

(4)   Rozsah poskytovaných knižnično-informačných služieb a podmienky využívania knižnice žiakmi, zamestnancami alebo obyvateľmi miestnej komunity sa stanovujú v knižničnom a výpožičnom poriadku, ktorý obsahuje zásady a základné pravidlá využívania knižničného fondu a služieb knižnice.

Čl.11

Priestorové, technické a technologické vybavenie, knižnice

(1)   Priestory knižnice majú vytvárať vhodné podmienky pre výkon odbornej činnosti, poskytovanie knižnično-informačných služieb žiakom, zamestnancom alebo obyvateľom miestnej komunity, samostatné štúdium žiakov a na organizovanie podujatí a záujmovej činnosti.

(2)   Vnútorné vybavenie knižnice nábytkom má vyhovovať viacerým hľadiskám, najmä účelnosti, estetike, ľahkej manipulácii s jednotlivými časťami, špecifickým potrebám žiakov, zamestnancov alebo obyvateľov miestnej komunity, podmienkam pre uchovávanie knižničného fondu a potrebám všetkých kultúrno-vzdelávacích aktivít, ktoré sa budú v knižnici realizovať.

(3)   Technické vybavenie knižnice má zodpovedať štruktúre knižničného fondu z hľadiska typológie nosičov informácií, požiadavkám na procesy a technológie knižničnej práce a musí  zároveň vytvárať podmienky pre vstup do vnútorných a vonkajších databáz. Technologické vybavenie knižnice by malo byť koordinované a prepojené s informačným a komunikačným systémom školy a jej okolia, predovšetkým s vybavením počítačovej učebne.

Čl. 12

Metodické riadenie knižnice

(1)   Metodickým riadením knižníc je v oblasti tvorby metodických materiálov a odborného poradenstva poverená priamo riadená organizácia ministerstva, Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.

(2)   Metodické a odborné poradenstvo môžu poskytovať knižniciam

a)      metodicko-pedagogické centrá Slovenskej republiky v oblasti ďalšieho vzdelávania školských knihovníkov,

b)      verejné knižnice v oblasti poskytovania poradených služieb a výkonu knižničných činností.

Čl. 13

Spoločné ustanovenie

Pri zlučovaní knižnice a obecnej knižnice sa postupuje podľa usmernenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k zlučovaniu školských a obecných knižníc. č. MK-1790/2004-400 zo dňa 17. februára 2004.

Čl. 14

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

 1. Smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 31. júla 1979 č. 3767/1979-21 o školských knižniciach.
 2. Metodické pokyny Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 12. mája 1980 č. 18697/1979-21 o práci školských knižníc a informatickej výchove žiakov a učiteľov.

Čl. 15

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. mája 2006

minister

Obsah

SMERNICA Č.8/2006-R 20. APRÍLA 2006 O ČINNOSTI ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 1

Čl. 1     Základné ustanovenie………………………………………………………………………………….1

Čl. 2     Zriadenie a zrušenie knižnice……………………………………………………………………….1

Čl. 3     Úlohy knižnice…………………………………………………………………………………………..2

Čl. 4     Riadenie a personálne zabezpečenie knižnice………………………………………………..3

Čl. 5     Financovanie knižnice………………………………………………………………………………..3

Čl. 6     Knižničný fond………………………………………………………………………………………….4

Čl. 7     Dokumentový fond…………………………………………………………………………………….4

Čl. 8     Dokumentografický fond…………………………………………………………………………….5

Čl. 9     Faktografický fond……………………………………………………………………………………..5

Čl. 10   Knižnično-informačné služby knižnice…………………………………………………………5

Čl. 11   Priestorové, technické a technologické vybavenie knižnice…………………………….6

Čl. 12   Metodické riadenie knižnice……………………………………………………………………….6

Čl. 13   Spoločné ustanovenie…………………………………………………………………………………6

Čl. 14   Zrušovacie ustanovenia………………………………………………………………………………7

Čl. 15   Účinnosť…………………………………………………………………………………………………..7

Obsah………………………………………………………………………………………………………………………8

Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc

V zmysle § 5 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 173/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. (ďalej len ,,zákon o knižniciach“) môžu obce pristúpiť k spájaniu školských a verejných (zvyčajne obecných) knižníc. Zlúčením knižníc však nezaniká povinnosť zriaďovateľa (škola alebo obec) v zmysle § 12 zákona o knižniciach vytvoriť finančné, personálne, priestorové a materiálovo-technické podmienky na prevádzku knižnice tak, aby táto mohla zabezpečiť slobodný prístup k informáciám a a zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb obyvateľstva.

Pred samotným zlúčením sa obciam odporúča:

 1. posúdiť a porovnať obe knižnice z hľadiska zloženia a rozsahu knižničného fondu, personálneho, priestorového a technického zabezpečenia a z hľadiska štruktúry a kvality  poskytovaných služieb,
 2. vziať do úvahy, či obec uvažuje o vytvorení komunitného centra v obci, resp. kde chce obec zriadiť pre obyvateľov miesto verejného prístupu k informáciám na internete- verejné informačné  služby,
 3. prihliadať na to, či je škola zapojená do projektov Otvorená škola a INFOVEK,
 4. zvážiť, ktorá z knižníc je lokalizovaná približne v strede osídlenia – v centre knižnično-informačných potrieb,
 5. na základe vyhodnotenia a posúdenia rozhodnúť, ktorá z oboch knižníc má najlepšie predpoklady na uspokojovanie knižnično-informačných potrieb obyvateľstva, vrátane žiakov a zamestnancov škôl.

Obec sa môže rozhodnúť zmeniť doterajší stav a:

 1. umiestniť verejnú knižnicu do priestorov školy, v zriaďovacej listine alebo           štatúte a v knižničnom a výpožičnom poriadku je poverí poskytovaním nielen verejných knižnično – informačných služieb všetkým členom komunity, ale aj výkonom špecifických funkcií školskej knižnice: fond a majetok školskej knižnice sa delimituje do verejnej knižnice, knižnica bude naďalej evidovaná ako verejná knižnica,
 2. zlúčiť verejnú a školskú knižnicu, ale ponechať ju  v doterajších priestoroch obecnej knižnice – obce, v zriaďovacej listine alebo štatúte a v knižničnom a výpožičnom poriadku ju  poverí poskytovaním nielen verejných knižnično-informačných služieb všetkým členom komunity, ale aj výkonom špecifických funkcií školskej knižnice; fond a majetok školskej knižnice sa delimituje do verejnej knižnice, knižnica bude naďalej evidovaná ako verejná knižnica,
 3. zlúčiť školskú a verejnú knižnicu a umiestniť ju v škole – jej zriaďovateľom bude škola, v zriaďovacej listine alebo štatúte a v knižničnom a výpožičnom poriadku ju komunity, v knižničnom a výpožičnom poriadku nevyhnutne stanoví čas poskytovania služieb verejnosti a zabezpečí prístup do knižnice v určenom čase; fond a majetok verejnej knižnice sa delimituje do školskej knižnice, knižnica bude evidovaná ako školská knižnica.

Po zvážení všetkých okolností a na základe rozhodnutia o zlúčení a umiestnení knižnice obec (zriaďovateľ):

 1. v zmysle zákona o knižniciach (§ 12 cit. zák.) oznámi Ministerstvu kultúry SR (MK SR) zlúčenie knižnice a súčasne zašle na MK SR formulár do zoznamu knižníc. SR,
 2. poverí zamestnanca obce/školy výkonom zlúčenia a realizáciou administratívno-právnych opatrení pri delimitácii majetku,
 3. vydá zriaďovaciu listinu alebo štatút knižnice, Knižničný a výpožičný poriadok knižnice, stanoví výpožičné hodiny tak, aby vyhovovali deťom a pedagógom ako aj obyvateľom obce,
 4. zabezpečí knižnicu po personálnej stránke (§ 16 cit. zák.),
 5. zariadi priestory knižnice vyhovujúcim nábytkom primeraným pre všetky vekové kategórie (vrátane čitárne),
 6. zabezpečí pre knižnicu vhodnú výpočtovú a telekomunikačnú techniku (aspoň 1 PC) vrátane príslušného softvéru a pripojenia na internete
 7. zabezpečí revíziu fondov v oboch knižniciach a uzavretie príslušných majetkovo-právnych evidencií v zmysle Vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach,
 8. v obecnom rozpočte, príp. v rozpočte školy, sa vyčlení dostatok finančných prostriedkov na prevádzku knižnice, osobitne na nákup knižničného fondu,
 9. v spolupráci s regionálnou knižnicou zabezpečí retrokonverziu katalógov do  elektronickej podoby (podľa možností),
 10. informuje obyvateľov o zlúčení knižníc.

Štatistické vykazovanie knižnice v jednotlivých kalendárnych rokoch zrealizuje podľa toho, či bude verejnou alebo školskou knižnicou.


[1] §10ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

[2] §10 ods.3 zákona č.183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[3] §12ods.2 písm. b)zákona č. 183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

[4] §12ods.2 písm. i) zákona č. 173/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[5] Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odborne evidencie, vyraďovaní a revízií knižničného fondu v knižniciach.

[6] Zákon č. 427/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

[7])§16 zákona č. 183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[8] )Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

[9] )§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

[10] Vyhláška Ministerstva kultúry  Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z.

[11] )§15 ods. 2 zákona č. 183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[12] )§ 15 ods. 3 zákona č. 183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.